14. redna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 6. 6. 2013 (sklic seje - vabilo s predlogom dnevnega reda in gradivo)

datum: 23.05.2013

kategorija: Gradiva občinskega sveta

Sklic 14. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (vabilo, predlog dnevnega reda in gradivo), ki bo v četrtek, 6. junija 2013, s pričetkom ob 14. uri, v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni.

* * *

OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET
Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
Tel: 02/564-38-38, Fax: 02/564-38-14
http://www.gor-radgona.si
e-pošta:

Številka: 013-2/2010-OS/14-F1
Datum:   23. 5. 2013

Na podlagi 22. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 24 z dne 15.10.2006 – UPB1 in št. 47 z dne 01.12.2008) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 83/99, 104/00 in Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 1 z dne 15.08.2003),
 

S K L I C U J E M

14. redno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, 

ki bo v četrtek, 6. junija 2013, s pričetkom ob 14.00 uri,

v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni.
 

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED

1.      Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
 

2.      Obravnava in sprejem zapisnika 13. redne seje občinskega sveta
 

3     Obravnava in sprejem dnevnega reda
 

4.      Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta
 

5.      Informacija o opravljenih aktivnostih župana med dvema sejama
 

6.      Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov na področju kulturne dejavnosti v občini Gornja Radgona (druga obravnava) – obrazložitev Majda FERENC, višja svetovalka v občinski upravi
 

7.      Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v občini Gornja Radgona (skrajšani postopek) – obrazložitev Daniel VEBERIČ, višji svetovalec v občinski upravi
 

8.      Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za območje poslovno obrtne cone Element Gornja Radgona (skrajšani postopek) – obrazložitev Suzana GRAH, višja svetovalka v občinski upravi
 

9.      Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o. (skrajšani postopek) – obrazložitev Valerija FRANGEŽ, višja svetovalka v občinski upravi
 

10. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu »Gornja Radgona – Trate« (prva obravnava) – obrazložitev Igor PIVEC, predstavnik podjetja IPG Gornja Radgona kot izdelovalca predloga
 

11. Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje javne službe pomoč družini na domu v Občini Gornja Radgona (prva obravnava) – obrazložitev Janja OSOJNIK, svetovalka v občinski upravi
 

12. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Gornja Radgona (prva obravnava) – obrazložitev Valerija FRANGEŽ, višja svetovalka v občinski upravi
 

13. Zaključni račun proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2012 – obrazložitev Anton KAMPUŠ, župan in Dominika FRAS, računovodja v občinski upravi
–  Revizijsko poročilo o pravilnosti poslovanja Občine Gornja Radgona v letu 2012
 

14. Premoženjska bilanca Občine Gornja Radgona na dan 31.12.2012 – obrazložitev Dominika FRAS, računovodja v občinski upravi
 

15. Poročilo o izvedbi nadzora Zaključnega računa proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2012 – obrazložitev Bojan ERLIH, predsednik Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona
 

16. Sklep o soglasju k predlogu cene storitve pomoč družini na domu, posredovane s strani Zavoda za pomoč družini na domu VITICA – obrazložitev Zora BORKO, direktorica Zavoda za pomoč družini na domu VITICA, Gornja Radgona
 

17. Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta


Gradivo je priloženo k vsem točkam dnevnega reda. 
 

                                                                                                               ŽUPAN
                                                                                          OBČINE GORNJA RADGONA
                                                                                                        Anton KAMPUŠ, l.r.KOMPLETNO GRADIVO za 14. redno sejo OS - 6. 6. 2013 (PDF)  

DODATNO GRADIVO za 14. redno sejo OS - 6. 6. 2013 (PDF)