14. redna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 9. 9. 2016 (sklic seje - vabilo s predlogom dnevnega reda in gradivo)

datum: 29.08.2016

kategorija: Gradiva občinskega sveta

OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET
Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
Tel: 02/564-38-38, Fax: 02/564-38-14
http://www.gor-radgona.si
e-pošta:   

Številka: 013-2/2014-OS/14-F1
Datum:   29. 8. 2016
 

Na podlagi 21. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2015) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2016),
 

S K L I C U J E M 

14. redno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, 

ki bo v petek, 9. septembra 2016, s pričetkom ob 14.00 uri,

v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni. 

 

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:
 

1.      Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2.      Obravnava in sprejem zapisnika 13. redne seje občinskega sveta

3.      Obravnava in sprejem dnevnega reda

4.      Odgovori na vprašanja in pobude postavljene na prejšnji seji ter nova vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta

5.      Odlok o oglaševanju in plakatiranju v občini Gornja Radgona (druga obravnava) – obrazložitev Dragan KUJUNDŽIČ, podsekretar v občinski upravi

6.      Poročilo o notranji reviziji v Občini Gornja Radgona za leto 2015 – obrazložitev dr. Tatjana FULDER, direktorica občinske uprave

7.      Poročilo o izvedbi nadzora Zaključnega računa proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2015 – obrazložitev dr. Suzana BRAČIČ, predsednica Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona

8.      Poročilo o izvedbi nadzora finančnega načrta in zaključnega računa Krajevne skupnosti Spodnji Ivanjci za leto 2015 – obrazložitev Marija FLEGAR, podpredsednica Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona

9.      Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Prlekija d.o.o. (prva obravnava) – obrazložitev Dragan KUJUNDŽIČ, podsekretar v občinski upravi

10.  Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Gornja Radgona (prva obravnava) – obrazložitev Dragan KUJUNDŽIČ, podsekretar v občinski upravi

11.  Dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Gornja Radgona za leto 2016 (dopolnitev št. 1) – obrazložitev Valerija FRANGEŽ, višja svetovalka v občinski upravi

12.  Sklep o podelitvi priznanj Občine Gornja Radgona za leto 2016 – obrazložitev Branko KLUN, predsednik Komisije za priznanja, pohvale in nagrade

13.  Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Gornja Radgona za obdobje 01.01. do 30.06.2016 – obrazložitev Dominika FRAS, računovodja v občinski upravi

14.  Informacija o opravljenih aktivnostih župana med dvema sejama

 

Gradivo je priloženo k vsem točkam dnevnega reda. Gradivo k 13. točki je bilo članicam in članom občinskega sveta ter nadzornega odbora poslano že 29. 7. 2016.  

 

                                                                                                               ŽUPAN
                                                                                          OBČINE GORNJA RADGONA
                                                                                                        Stanislav ROJKO, l.r.


KOMPLETNO GRADIVO za 14. redno sejo OS - 9. 9. 2016 (PDF) - 29. 8. 2016

DODATNO GRADIVO za 14. redno sejo OS - 9. 9. 2016 (PDF) - 9. 9. 2016    

SPREJETI SKLEPI 14. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, z dne 14. 4. 2016


Posnetek celotne seje (objavljeno 14. 9. 2016):