20. redna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 28. 9. 2017 (sklic seje - vabilo s predlogom dnevnega reda in gradivo)

datum: 14.09.2017

kategorija: Gradiva občinskega sveta

OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET
Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
tel.: 02 564 38 38, faks: 02 564 38 14
http://www.gor-radgona.si
e-pošta:   

Številka: 013-2/2014-OS/20-F1
Datum:   14. 9. 2017
 

Na podlagi 21. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2015) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2016),
 

S K L I C U J E M 

20. redno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, 

ki bo v četrtek, 28. septembra 2017, s pričetkom ob 15.00 uri,

v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni. 

 

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED

1.      Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2.      Obravnava in sprejem zapisnika 19. redne seje občinskega sveta z dne 22. 6. 2017

3.      Obravnava in sprejem dnevnega reda

4.      Odgovori na vprašanja in pobude postavljene na prejšnji seji ter nova vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta

5.      Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Gornja Radgona za obdobje 01.01. do 30.06.2017 – obrazložitev Dominika FRAS, računovodja v občinski upravi

6.      Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2017 (skrajšani postopek) – obrazložitev Stanislav ROJKO, župan in Dominika FRAS, računovodja v občinski upravi

7.      Pravilnik o dodeljevanju občinskih enkratnih denarnih socialnih pomoči v občini Gornja Radgona (druga obravnava) – obrazložitev Janja OSOJNIK, višja svetovalka v občinski upravi

8.      Odlok o podelitvi naziva častni občan Občine Gornja Radgona (skrajšani postopek) – obrazložitev Branko KLUN, predsednik Komisije za priznanja, pohvale in nagrade

9.      Sklep o podelitvi priznanj Občine Gornja Radgona za leto 2017 – obrazložitev Branko KLUN, predsednik Komisije za priznanja, pohvale in nagrade

10.  Poročilo o izvedbi nadzora Zaključnega računa proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2016 – obrazložitev dr. Suzana BRAČIČ, predsednica Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona

11.  Poročilo o izvedbi nadzora finančnega načrta in zaključnega računa Krajevne skupnosti Gornja Radgona za leto 2016 – obrazložitev Marija FLEGAR, podpredsednica Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona

12.  Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov za leto 2018 v občini Gornja Radgona – obrazložitev mag. Zlatko ERLIH, direktor javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o.

13.  Sklep o soglasju k predlogu cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu ter predlogu cene socialno varstvene storitve socialni servis, posredovane s strani Doma starejših občanov Gornja Radgona d.o.o. – obrazložitev Janja OSOJNIK, višja svetovalka v občinski upravi

14.  Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, za nepremičnine parc. št. 704/2, 704/3 in 704/4, vse k.o. Hercegovščak – obrazložitev Danilo VLAJ, višji svetovalec v občinski upravi

15.  Informacija o opravljenih aktivnostih župana med dvema sejama 

 

Gradivo je priloženo k vsem točkam dnevnega reda. Gradivo k 5. točki je bilo članicam in članom občinskega sveta ter nadzornega odbora poslano že 27. 7. 2017. 

 

                                                                                                               ŽUPAN
                                                                                          OBČINE GORNJA RADGONA
                                                                                                       Stanislav ROJKO, l.r.


KOMPLETNO GRADIVO za 20. redno sejo OS - 28. 9. 2017 (PDF) - 14. 9. 2017 

DODATNO GRADIVO za 20. redno sejo OS - 28. 9. 2017 (PDF) - 28. 9. 2017 


 

Posnetek celotne seje (objavljeno 5. 10. 2017):