8. redna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 11. 3. 2021 (sklic seje - vabilo s predlogom dnevnega reda in gradivo)

datum: 26.02.2021

kategorija: Gradiva občinskega sveta

  OBČINA GORNJA RADGONA
               OBČINSKI SVET

Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
tel.: 02 564 38 38, faks: 02 564 38 14
http://www.gor-radgona.si
e-pošta:   

Številka: 013-2/2018-OS/8-U112
Datum:   26. 2. 2021

Na podlagi 21. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2015) ter 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2016),

 

S K L I C U J E M

8. redno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona,

ki bo v četrtek, 11. marca 2021, ob 14.00 uri,

v dvorani 1 pri upravi Pomurskega sejma v Gornji Radgoni, Cesta na stadion 2.

 

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2. Obravnava in sprejem zapisnika 7. redne seje občinskega sveta z dne 17. 9. 2020

3. Obravnava in sprejem dnevnega reda

4. Mandatne in kadrovske zadeve – obrazložitev Branko KLUN, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja, priznanja in nagrade
 
  a) Sklep o ugotovitvi prenehanja mandata preminulemu članu občinskega sveta

5. Odgovori na vprašanja in pobude postavljene na prejšnji seji ter nova vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta (odgovori na sprašanja in pobude med dvema sejama)

6. Končno poročilo o izvedbi nadzora Zaključnega računa poračuna Občine Gornja Radgona za leto 2019 – obrazložitev Melita VULC, predsednica Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona

7. Končno poročilo o izvedbi nadzora poslovanja v Gasilski zvezi Gornja Radgona za leto 2018obrazložitev Karmen ZORKO VUKAN, podpredsednica Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona

8. Končno poročilo o izvedbi nadzora Finančnega načrta in Zaključnega računa Krajevne skupnosti Spodnja Ščavnica za leto 2019obrazložitev Karmen ZORKO VUKAN, podpredsednica Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona

9. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v občini Gornja Radgona (skrajšani postopek)obrazložitev Andrej SUBAŠIČ, svetovalec v občinski upravi in Blaž KRALJ, predstavnik podjetja Realis d.o.o.
PRILOGA:
Elaborat – Predlog sprememb odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Gornja Radgona (oktober 2020) 

10. Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2021 (prva obravnava) – obrazložitev Stanislav ROJKO, župan in Dominika FRAS, računovodkinja v občinski upravi

11. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, za nepremičnine parc. št. 117/2, 125/2, 125/4, 1222/2, 1223/2 in 727/1, vse k.o. Gornja Radgonaobrazložitev Andrej SUBAŠIČ, svetovalec v občinski upravi

12. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za del enote urejanja prostora z oznako EU 22 na delu zemljišča par. št.  411/2, k. o. Radvenci (ID1622)obrazložitev Vera ŠINKO, uslužbenka v občinski upravi

13. Sklep o potrditvi Elaborata o ceni storitve javne službe 24-urna dežurna služba na območju Občine Gornja Radgonaobrazložitev Janja OSOJNIK, višja svetovalka v občinski upravi

14. Sklep o ceniku letne grobnine, uporabe pokopališča, pokopaliških objektov in pogrebne pristojbine na pokopališčih v Občini Gornja Radgonaobrazložitev Janja OSOJNIK, višja svetovalka v občinski upravi

15. Sklep o potrditvi aktov o sprejetih začasnih nujnih ukrepih, ki jih je župan sprejel na podlagi 35. člena Statuta Občine Gornja Radgonaobrazložitev Stanislav ROJKO, župan

16. Program dela Občinske uprave vezan na delo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona v letu 2021 – obrazložitev Vladimir MAUKO, direktor občinske uprave

17. Informacija o opravljenih aktivnostih župana med dvema sejama
 

Sklic seje se v celoti z gradivom javno dostopno objavi na uradni spletni strani Občine Gornja Radgona www.gor-radgona.si pod rubriko »sejna gradiva in sklepi«. Gradivo je priloženo k vsem točkam predlaganega dnevnega reda. Gradivo k tč. 5 je bilo objavljeno 27. 11. 2020.

Zaradi preprečevanja okužb s COVID-19 bo v sejni dvorani za vse udeležene osebe obvezno dosledno upoštevanje prejetih priporočil NIJZ – priloga vabila.

 

                                                                                                               ŽUPAN
                                                                                          OBČINE GORNJA RADGONA
                                                                                                    Stanislav ROJKO, l.r.

 

KOMPLETNO GRADIVO za 8. redno sejo OS OGR - 11. 3. 2021 (PDF) 26. 2. 2021 

DODATNO GRADIVO za 8. redno sejo OS OGR - 11. 3. 2021 (PDF) - 11. 3. 2021 


Posnetek celotne seje (objavljeno 15. 3. 2021):