10. redna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 26. 11. 2021 (sklic seje - vabilo s predlogom dnevnega reda in gradivo)

datum: 16.11.2021

kategorija: Gradiva občinskega sveta

  OBČINA GORNJA RADGONA
               OBČINSKI SVET

Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
tel.: 02 564 38 38, faks: 02 564 38 14
http://www.gor-radgona.si
e-pošta:   

Številka: 013-2/2018-OS/10-U112
Datum:   16. 11. 2021

Na podlagi 21. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2015) ter 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2016),
 

S K L I C U J E M

10. redno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona,

ki bo v petek, 26. novembra 2021, ob 14.00 uri,

v dvorani 1 pri upravi Pomurskega sejma v Gornji Radgoni, Cesta na stadion 2.


Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2. Obravnava in sprejem zapisnikov preteklih sej:
2.a) Obravnava in sprejem zapisnika 9. redne seje občinskega sveta z dne 6. 5. 2021
2.b) Obravnava in sprejem zapisnika 2. izredne seje občinskega sveta z dne 24. 6. 2021
2.c) Obravnava in sprejem zapisnika 5. dopisne seje občinskega sveta, zaključene 12. 8. 2021
2.d) Obravnava in sprejem zapisnika 6. dopisne seje občinskega sveta, zaključene 24. 9. 2021
2.e) Obravnava in sprejem zapisnika 3. izredne seje občinskega sveta z dne 22. 10. 2021

3. Obravnava in sprejem dnevnega reda

4. Odgovori na vprašanja in pobude postavljene na prejšnji seji ter nova vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta

5. Končno poročilo o izvedbi nadzora Zaključnega računa poračuna Občine Gornja Radgona za leto 2020 – obrazložitev Melita VULC, predsednica Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona

6. Končno poročilo o izvedbi nadzora Finančnega načrta in Zaključnega računa Krajevne skupnosti Spodnji Ivanjci za leto 2020 – obrazložitev Karmen ZORKO VUKAN, podpredsednica Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona

7. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Gornja Radgona za obdobje 1. 1. do 30. 6. 2021 obrazložitev Dominika FRAS, računovodkinja v občinski upravi

8. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2021 (skrajšani postopek) – obrazložitev Stanislav ROJKO, župan in Dominika FRAS, računovodkinja v občinski upravi

9. Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2022 (prva obravnava)obrazložitev Stanislav ROJKO, župan in Dominika FRAS, računovodkinja v občinski upravi

10. Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v občini Gornja Radgona (prva obravnava) obrazložitev Nuša HOZJAN, uslužbenka v občinski upravi

11. Sklep o lokacijski preveritvi za preoblikovanje izvornega območja posamične poselitve za del enote urejanja prostora z oznako EU 7 na delu parc. št. 741, 743 in 744 v k.o. 197 – Orehovci (ID 2484) obrazložitev Vera ŠINKO, uslužbenka v občinski upravi

12. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun občinske takse v Občini Gornja Radgona obrazložitev Danilo VLAJ, višji svetovalec v občinski upravi

13. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena (za 68 navedenih nepremičnin v lasti občine, ki so v naravi kategorizirane občinske ceste) obrazložitev Danilo VLAJ, višji svetovalec v občinski upravi

14. Sklep o spremembi statusa in spremembi lastninske oblike na nepremičninah (v k.o. Gornja Radgona in k.o. Negova) obrazložitev Valerija FRANGEŽ, višja svetovalka v občinski upravi

15. Sklep o spremembi statusa in spremembi lastninske oblike na nepremičninah (v k.o. Črešnjevci, k.o. Negova in k.o. Gornja Radgona) obrazložitev Andrej SUBAŠIČ, svetovalec v občinski upravi

16. Informacija o opravljenih aktivnostih župana med dvema sejama


Sklic seje se v celoti z gradivom javno dostopno objavi na uradni spletni strani Občine Gornja Radgona www.gor-radgona.si pod rubriko »sejna gradiva in sklepi«. Gradivo je priloženo k vsem točkam predlaganega dnevnega reda. Gradivo k tč. 4 je bilo objavljeno 5. in 13. 7. ter 30. 8. 2021; gradivo k tč. 7 je bilo objavljeno 29. 7. 2021.

Zaradi preprečevanja okužb s COVID-19 bo v sejni dvorani za vse udeležene osebe obvezno dosledno upoštevanje prejetih priporočil NIJZ – priloga vabila.
 

                                                                                                               ŽUPAN
                                                                                          OBČINE GORNJA RADGONA
                                                                                                    Stanislav ROJKO, l.r.
 

KOMPLETNO GRADIVO za 10. redno sejo OS OGR - 26. 11. 2021 (PDF) - 16. 11. 2021

DODATNO GRADIVO za 10. redno sejo OS OGR - 26. 11. 2021 (PDF) - 26. 11. 2021

Posnetek celotne seje (objavljeno 29. 11. 2021):