12. redna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 12. 5. 2022 (sklic seje - vabilo s predlogom dnevnega reda in gradivo)

datum: 29.04.2022

kategorija: Gradiva občinskega sveta

  OBČINA GORNJA RADGONA
               OBČINSKI SVET

Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
tel.: 02 564 38 38, faks: 02 564 38 14
http://www.gor-radgona.si
e-pošta:   

Številka: 013-2/2018-179 (U112) (OS/12)
Datum:   29. 4. 2022

Na podlagi 21. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2015) ter 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2016),
 

S K L I C U J E M

12. redno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona,

ki bo v četrtek, 12. maja 2022, ob 14.00 uri,

v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni.
 

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2. Obravnava in sprejem zapisnikov preteklih sej:
    a) Obravnava in sprejem zapisnika 11. redne seje občinskega sveta z dne 28. 12. 2021
    b) Obravnava in sprejem zapisnika 4. izredne seje občinskega sveta z dne 16. 2. 2022

3. Obravnava in sprejem dnevnega reda

4. Odgovori na vprašanja in pobude postavljene na prejšnji seji ter nova vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta

5. Končno poročilo o izvedbi nadzora porabe proračunskih sredstev v Osnovni šoli dr. Antona Trstenjaka in Vrtca pri Osnovni šoli dr. Antona Trstenjaka Negova za leto 2020 – obrazložitev Melita VULC, predsednica Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona

6. Končno poročilo o izvedbi nadzora poslovanja v Rdečem križu Slovenije – Območno združenje (RKS-OZ) Gornja Radgona za leto 2020 – obrazložitev Karmen ZORKO VUKAN, podpredsednica Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona

7. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja prostora GR 27 (stanovanjska soseska) (druga obravnava)obrazložitev Suzana RAKUŠA, višja svetovalka v občinski upravi in Leon CIGÜT, predstavnik ZEU, družba za načrtovanje in inženiring d.o.o. Murska Sobota

8. Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov javne kanalizacije v občini Gornja Radgona (predlog)obrazložitev Tadeja ZUPANČIČ, predstavnica strokovne službe Komunala Radgona d.o.o.

9. Odlok o Zaključnem računu proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2021 (skrajšani postopek) – obrazložitev Stanislav ROJKO, župan in Dominika FRAS, vodja oddelka in glavna računovodkinja v občinski upravi

10. Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. (prva obravnava) – obrazložitev Dragan KUJUNDŽIČ, sekretar v občinski upravi

11. Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o določitvi subvencioniranja cene obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Gornja Radgonaobrazložitev Stanislav ROJKO, župan in Daniel VEBERIČ, višji svetovalec v občinski upravi

12. Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o določitvi subvencioniranja cene obveznih občinskih gospodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode v Občini Gornja Radgona obrazložitev Stanislav ROJKO, župan in Nuša HOZJAN, uslužbenka v občinski upravi

13. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena (za 7 navedenih nepremičnin v lasti občine)obrazložitev Andrej SUBAŠIČ, svetovalec v občinski upravi

14. Sklep o podaji soglasja k podpisu Sporazuma o čezmejnem ukrepanju v primerih nesreč in drugih tveganj – obrazložitev Stanislav ROJKO, župan

15. Program dela Občinske uprave vezan na delo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona v letu 2022 – obrazložitev Vladimir MAUKO, direktor občinske uprave

16. Informacija o opravljenih aktivnostih župana med dvema sejama


Sklic seje se v celoti z gradivom javno dostopno objavi na uradni spletni strani Občine Gornja Radgona www.gor-radgona.si pod rubriko »sejna gradiva in sklepi«. Gradivo je priloženo k vsem točkam predlaganega dnevnega reda. Gradivo k tč. 4 je bilo objavljeno 8. 4., 15. 4. in 29. 4. 2022, gradivo k tč. 9 je bilo objavljeno 15. 4. 2022.

 

                                                                                                               ŽUPAN
                                                                                          OBČINE GORNJA RADGONA
                                                                                                    Stanislav ROJKO, l.r.

 

KOMPLETNO GRADIVO za 12. redno sejo OS OGR - 12. 5. 2022 (PDF) - objavljeno 29. 4. 2022

KOMPLETNO GRADIVO za 12. redno sejo OS OGR - 12. 5. 2022 - brez tč. 9 (ZRPR2021) (PDF) - objavljeno 29. 4. 2022

DODATNO GRADIVO za 12. redno sejo OS OGR - 12. 5. 2022 (PDF) - objavljeno 12. 5. 2022


Posnetek celotne seje (objavljeno 13. 5. 2022):