Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki in odlaganju ostankov komunalnih odpadkov v občini Gornja Radgona

Naslov / osnovni predpis:

Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki in odlaganju ostankov komunalnih odpadkov v občini Gornja Radgona
(Prepih - Uradne objave Občine Gornja Radgona,
št. 22/99 z dne 15.04.1999)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:26.03.1999
Datum objave:15.04.1999
Objavljeno v:

Prepih - Uradne objave Občine Gornja Radgona,
št. 22/99 z dne 15.04.1999

Datum začetka veljavnosti:23.04.1999
Datum konca veljavnosti:Ne velja od: 01.01.2016
Opombe:

Z uveljavitvijo Odloka o ustanovitvi javnega podjetja KOMUNALA RADGONA d.o.o. (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 10 z dne 01.03.2005 in št. 12 z dne 01.07.2005) se v tem odloku besedili 1. in 2. odstavka 7. člena nadomestita z novim besedilom, ki se glasi: »Odvoz komunalnih odpadkov opravlja javno podjetje«. Dosedanji 3. odstavek postane 2. odstavek. V 1. odstavku 32. člena se besedilo »koncesijski pogodbi za izvajanje gospodarske javne službe ravnanja z odpadki v občini Gornja Radgona, ki jo skleneta Občina Gornja Radgona in izvajalec« nadomesti z besedilom »sklepu občinskega sveta.«.

Z uveljavitvijo Odloka o načinu izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v občini Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 64 z dne 01.02.2011) preneha veljati ta odlok, in sicer v delu, ki se nanaša na izvajanje javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.

Ta odlok je prenehal veljati z uveljavitvijo 
Odloka o zbiranju komunalnih odpadkov na območju občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 94 z dne 01.10.2015).