2. redna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 18. 4. 2019 (sklic seje - vabilo s predlogom dnevnega reda in gradivo)

datum: 08.04.2019

kategorija: Gradiva občinskega sveta

     OBČINA GORNJA RADGONA
               OBČINSKI SVET

Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
tel.: 02 564 38 38, faks: 02 564 38 14
http://www.gor-radgona.si
e-pošta:   

Številka: 013-2/2018-OS/2-U112
Datum:   8. 4. 2019
 

Na podlagi 21. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2015) ter 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2016),
 

S K L I C U J E M

2. redno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona,

ki bo v četrtek, 18. aprila 2019, ob 14.00 uri,

v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni.

 

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

 1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
 2. Obravnava in sprejem zapisnika konstitutivne 1. seje občinskega sveta z dne 20. 12. 2018 ter 1. izredne seje občinskega sveta z dne 14. 3. 2019
 3. Obravnava in sprejem dnevnega reda
 4. Vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta
 5. Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Gornja Radgona (druga obravnava) – obrazložitev Vera ŠINKO, uslužbenka v občinski upravi
 6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu “Gornja Radgona – sejem” (druga obravnava) – obrazložitev Suzana RAKUŠA, višja svetovalka v občinski upravi in Leon Cigüt, predstavnik ZEU, družba za načrtovanje in inženiring d.o.o. Murska Sobota
 7. Predlog Sprememb Statuta Občine Gornja Radgona (prva obravnava)obrazložitev David ROŠKAR, predsednik Statutarne komisije in Dragan KUJUNDŽIČ, sekretar v občinski upravi
 8. Odlok o določitvi takse za obravnavo zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v Odloku o občinskem prostorskem načrtu Občine Gornja Radgona (prva obravnava) obrazložitev Suzana RAKUŠA, višja svetovalka v občinski upravi
 9. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Antona Trstenjaka Negova (prva obravnava) obrazložitev Marija KAUČIČ, višja svetovalka v občinski upravi
 10. Odlok o Zaključnem računu proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2018 (skrajšani postopek) – obrazložitev Stanislav ROJKO, župan in Dominika FRAS, računovodkinja v občinski upravi
 11. Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2019 (prva obravnava)obrazložitev Stanislav ROJKO, župan in Dominika FRAS, računovodkinja v občinski upravi
 12. Predlog uskladitve poteka meje Občine Gornja Radgona z mejami parcel – obrazložitev Suzana RAKUŠA, višja svetovalka v občinski upravi
 13. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za redne lokalne volitve 2018 v Občini Gornja Radgona – Boštjan FLEGAR, vodja oddelka v občinski upravi
 14. Informacija o opravljenih aktivnostih župana med dvema sejama
 15. Sklep o povečanju osnovnega kapitala Občine Gornja Radgona v družbi Dom starejših občanov Gornja Radgona d.o.o. – obrazložitev Odvetniška pisarna Odvetnika, mag. Iztoka Drozdka, specialista

 

Sklic seje se v celoti z gradivom javno dostopno objavi na uradni spletni strani Občine Gornja Radgona www.gor-radgona.si pod rubriko »sejna gradiva in sklepi«. Gradivo je priloženo k vsem točkam predlaganega dnevnega reda, razen k točki 12, ki bo predloženo naknadno.

Za obravnavo predvidene točke 15 bo župan kot predsedujoči predlagal občinskemu svetu, da s sklepom zapre sejo za javnost, zato se gradivo k predvideni točki 15 ne objavi javno dostopno, ampak ga v fizični obliki prejmejo le članice in člani občinskega sveta, občinska uprava in vabljeni poročevalci k tej točki.

 

                                                                                                               ŽUPAN
                                                                                          OBČINE GORNJA RADGONA
                                                                                                    Stanislav ROJKO, l.r.

 

KOMPLETNO GRADIVO za 2. redno sejo OS OGR - 18. 4. 2019 (PDF) - 8. 4. 2019 

GRADIVO k točki 12: Predlog uskladitve poteka meje Občine Gornja Radgona z mejami parcel - 17. 4. 2019
Gradivo zajema:
- Sklep o spremembi poteka meje med Občino Gornja Radgona in Občino Benedikt (s prilogo)
- Sklep o spremembi poteka meje med Občino Gornja Radgona in Občino Sv. Jurij ob Ščavnici (s prilogo)
- Sklep o spremembi poteka meje med Občino Gornja Radgona in Občino Radenci (s prilogo)

DODATNO GRADIVO za 2. redno sejo OS OGR - 18. 4. 2019 (PDF) - 18. 4. 2019 

Posnetek celotne seje (objavljeno 19. 4. 2019):