8. redna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 20. 12. 2023 (sklic seje - vabilo s predlogom dnevnega reda in gradivo)

datum: 08.12.2023

kategorija: Gradiva občinskega sveta

  OBČINA GORNJA RADGONA
               OBČINSKI SVET

Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
tel.: 02 564 38 38, faks: 02 564 38 14
http://www.gor-radgona.si
e-pošta:   

Številka: 013-10/2023-1 (U112) (OS/08)
Datum:   8. 12. 2023

Na podlagi 21. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2015) ter 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2016),

 

S K L I C U J E M

8. redno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona,

ki bo v sredo, 20. decembra 2023, s pričetkom ob 14.00 uri,

v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni.

 

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2. Obravnava in sprejem zapisnikov preteklih sej:
    a) Obravnava in sprejem zapisnika 7. redne seje občinskega sveta z dne 26. 10. 2023
    b) Obravnava in sprejem zapisnika 1. izredne seje občinskega sveta z dne 22. 11. 2023

3. Obravnava in sprejem dnevnega reda

4. Odgovori na vprašanja in pobude postavljene na prejšnji seji ter nova vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta

5. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »LN za območje POC Element – stanovanjski del« (predlog prva obravnava in druga obravnava)obrazložitev Blaž MALENŠEK, predstavnik podjetja Espri d.o.o. ( pripravljalec) in Danilo VLAJ, višji svetovalec v občinski upravi

6. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev oskrbe s pitno vodo v občini Gornja Radgona za leto 2023, izvajalca Mariborski vodovod d.d. – obrazložitev Nuša TÖRNAR, višja svetovalka v občinski upravi in predstavnik javnega podjetja Mariborski vodovod d.d.

7.  Sklep o določitvi subvencioniranja cene obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Gornja Radgona, na območju izvajalca Mariborski vodovod d.d. – obrazložitev Nuša TÖRNAR, višja svetovalka v občinski upravi

8. Sklep o mnenju k Elaboratu 2023/2021 o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja oskrbe s pitno vodo občin Apače, Gornja Radgona, Križevci pri Ljutomeru, Ljutomer, Radenci, Razkrižje, Sveti Jurij ob Ščavnici in Veržej, ki ga je izdelal izvajalec javne službe Javno podjetje Prlekija d.o.o.obrazložitev Nuša TÖRNAR, višja svetovalka v občinski upravi in predstavnik Javnega podjetja Prlekija d.o.o.

9. Sklep o določitvi subvencioniranja cene obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Gornja Radgona, na območju izvajalca Javno podjetje Prlekija d.o.o. – obrazložitev Nuša TÖRNAR, višja svetovalka v občinski upravi

10. Končno poročilo o izvedbi nadzora zakonitosti organiziranosti, poslovanja ter finančnega poslovanja posrednega proračunskega porabnika javni zavod Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona za leto 2022 – obrazložitev Marija FLEGAR, predsednica Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona

11. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Gornja Radgona (skrajšani postopek) obrazložitev Renata GJÜREČ, predsednica Statutarne komisije

12. Odlok o rebalansu proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2023 (skrajšani postopek) – obrazložitev Urška MAUKO TUŠ, županja in Tatjana VRBANČIČ, vodja oddelka in glavna računovodkinja v občinski upravi

13. Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2024 (druga obravnava) obrazložitev Urška MAUKO TUŠ, županja in Tatjana VRBANČIČ, vodja oddelka in glavna računovodkinja v občinski upravi

14. Tehnični popravek v Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Gornja Radgona (predlog) – obrazložitev Andrej SUBAŠIČ, svetovalec v občinski upravi

15. Sklep o lokacijski preveritvi za preoblikovanje izvornega območja posamične poselitve za del enote urejanja prostora z oznako EU 7 na parceli št. 305 in 306 – del, k.o. 197 – Orehovci (ID 3405)obrazložitev Vera ŠINKO, uslužbenka v občinski upravi

16. Letni program športa v Občini Gornja Radgona za leto 2024 obrazložitev Aleksandra PINTARIČ ZAMUDA, višja svetovalka v občinski upravi

17. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun občinske takse v Občini Gornja Radgonaobrazložitev Danilo VLAJ, višji svetovalec v občinski upravi

18. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena (za 45 navedenih nepremičnin v lasti občine, ki so v naravi kategorizirane občinske ceste)obrazložitev Danilo VLAJ, višji svetovalec v občinski upravi

19. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena (za 6 navedenih nepremičnin v lasti občine v k.o. Gornja Radgona, k.o. Police in k.o. Negova) obrazložitev Andrej SUBAŠIČ, svetovalec v občinski upravi

20. Sklep o ugotovitvi javne koristi in razlastitvi v javno korist za gradnjo javne ceste na območju OPPN GR 27 – stanovanjska soseska (za del parc. št. 27/18 k.o. 188 Police) – obrazložitev Darko FRAS, vodja oddelka v občinski upravi

21. Sklep o ugotovitvi javne koristi in razlastitvi v javno korist za gradnjo javne ceste na območju LN POC Element (EUP GR 32 – stanovanjski del) (za del parc. št. 1175 k.o. 184 Gornja Radgona)obrazložitev Darko FRAS, vodja oddelka v občinski upravi

22. Sklep o javni razgrnitvi predloga sklepa o ugotovitvi javne koristi za ureditev lastninsko pravnih razmerij na odseku javne ceste JP 605161 – Plitvički Vrh-dom. Caf obrazložitev Darko FRAS, vodja oddelka v občinski upravi

23. Informacija o opravljenih aktivnostih županje med dvema sejama

 

Sklic seje se v celoti z gradivom javno dostopno objavi na uradni spletni strani Občine Gornja Radgona www.gor-radgona.si pod rubriko »sejna gradiva in sklepi«. Gradivo je priloženo k vsem točkam predlaganega dnevnega reda, razen k točki 22 bo predloženo naknadno. Gradivo k točki 4 je bilo objavljeno 8. 12. 2023.

 

 

ŽUPANJA
OBČINE GORNJA RADGONA
Urška MAUKO TUŠ, l.r.

 

KOMPLETNO GRADIVO za 8. redno sejo OS OGR - 20. 12. 2023 (PDF) - objavljeno 8. 12. 2023

DODATNO GRADIVO za 8. redno sejo OS OGR - 20. 12. 2023 (PDF) - objavljeno 20. 12. 2023

Posnetek celotne seje (objavljeno 22. 12. 2023):