9. redna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 18. 4. 2024 (sklic seje - vabilo s predlogom dnevnega reda in gradivo)

datum: 08.04.2024

kategorija: Gradiva občinskega sveta

  OBČINA GORNJA RADGONA
               OBČINSKI SVET

Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona
tel.: 02 564 38 38
https://www.gor-radgona.si
e-pošta:   

Številka: 013-2/2024-1 (U112) (OS/09)
Datum:   8. 4. 2024

Na podlagi 21. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2015 in 9/2023) ter 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2016),

 

S K L I C U J E M

9. redno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona,

ki bo v četrtek, 18. aprila 2024, s pričetkom ob 14.00 uri,

v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni.

 

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2. Obravnava in sprejem zapisnikov preteklih sej:
    a) Obravnava in sprejem zapisnika 8. redne seje občinskega sveta z dne 20. 12. 2023
    b) Obravnava in sprejem zapisnika 2. dopisne seje občinskega sveta, zaključene dne 11. 3. 2024

3. Obravnava in sprejem dnevnega reda

4. Odgovori na vprašanja in pobude postavljene na prejšnji seji ter nova vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta

5. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za drugi del enote urejanja prostora GR 36 (druga obravnava)obrazložitev Suzana RAKUŠA, višja svetovalka v občinski upravi in Leon CIGÜT, predstavnik ZEU, družba za načrtovanje in inženiring d.o.o. Murska Sobota

6. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za širitev kmetijskega gospodarstva z ID št. KMG-MID 100316899 v Očeslavcih občina Gornja Radgona (druga obravnava)obrazložitev Suzana RAKUŠA, višja svetovalka v občinski upravi

7. Sklep o tehnični posodobitvi grafičnega dela Občinskega prostorskega načrta Občine Gornja Radgona (predlog)obrazložitev predstavnik TerraGIS d.o.o. Ljubljana

8. Sklep o lokacijski preveritvi za preoblikovanje izvornega območja posamične poselitve na delu parc. št. 1460/2 in 1464/1 v k. o. 193 – Spodnja Ščavnica ter istočasno povečanje izvornega območja posamične poselitve na delu parc. št. 1464/1 v k. o. 193 – Spodnja Ščavnica (ID 3838)obrazložitev Suzana RAKUŠA, višja svetovalka v občinski upravi

9. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitve za del parc. št. 1146/2 in 1147 v k. o. 193 – Spodnja Ščavnica (ID 3859)obrazložitev Suzana RAKUŠA, višja svetovalka v občinski upravi

10. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev GJS odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2024obrazložitev Nuša TÖRNAR, višja svetovalka v občinski upravi in Tadeja ZUPANČIČ, predstavnica strokovne službe Komunala Radgona d.o.o.

11. Sklep o potrditvi dopolnitve konvencije in statuta Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje z imenom »B&G – RAD z omejeno odgovornostjo« – obrazložitev Mateja FIŠINGER, v.d. direktorice javnega zavoda PORA, razvojna agencija Gornja Radgona

12. Opredelitev glede vloge za podajo soglasja k začasni ukinitvi nočnega dežurnega zdravnika v Zdravstvenem domu Gornja Radgonaobrazložitev Joža PRIMOŽIČ, direktor Zdravstvenega doma Gornja Radgona

13. Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Knjižnica Gornja Radgona (prva obravnava)obrazložitev Marija KAUČIČ, višja svetovalka v občinski upravi

14. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Gornja Radgona (skrajšani postopek)obrazložitev Majda FERENC, višja svetovalka v občinski upravi

15. Zaključni račun proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2023 – obrazložitev Urška MAUKO TUŠ, županja in Tatjana VRBANČIČ, vodja oddelka in glavna računovodkinja v občinski upravi

16. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena (za 5 navedenih nepremičnin v lasti občine v k.o. Lastomerci, k.o. Spodnja Ščavnica, k.o. Zbigovci in k.o. Negova) – obrazložitev Andrej SUBAŠIČ, svetovalec v občinski upravi

17. Sklep o spremembi statusa in spremembi lastninske oblike na nepremičninah (za 3 navedene nepremičnine v k.o. Spodnja Ščavnica in k.o. Spodnji Ivanjci) – obrazložitev Andrej SUBAŠIČ, svetovalec v občinski upravi

18. Program dela Občinske uprave vezan na delo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona v letu 2024 – obrazložitev Vladimir MAUKO, direktor občinske uprave Informacija o opravljenih aktivnostih županje med dvema sejama


Sklic seje se v celoti z gradivom javno dostopno objavi na uradni spletni strani Občine Gornja Radgona www.gor-radgona.si pod rubriko »sejna gradiva in sklepi«. Gradivo je priloženo k vsem točkam predlaganega dnevnega reda, razen k točki 11 bo predloženo naknadno. Gradivo k točki 4 je bilo objavljeno 11. 1. 2024.

 

 

 

ŽUPANJA
OBČINE GORNJA RADGONA
Urška MAUKO TUŠ, l.r.


KOMPLETNO GRADIVO za 9. redno sejo OS OGR - 18. 4. 2024 (PDF) - objavljeno 8. 4. 2024

DODATNO GRADIVO za 9. redno sejo OS OGR - 18. 4. 2024 (PDF) - objavljeno 17. 4. 2024

Posnetek celotne seje (objavljeno 20. 4. 2024):