17. redna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 23. 3. 2017 (sklic seje - vabilo s predlogom dnevnega reda in gradivo)

datum: 10.03.2017

kategorija: Gradiva občinskega sveta

OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET
Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
tel.: 02 564 38 38, faks: 02 564 38 14
http://www.gor-radgona.si
e-pošta:   

Številka: 013-2/2014-OS/17-F1
Datum:   10. 3. 2017
 

Na podlagi 21. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2015) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2016),
 

S K L I C U J E M 

17. redno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, 

ki bo v četrtek, 23. marca 2017, s pričetkom ob 14.00 uri,

v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni. 

 

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED

1.      Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2.      Obravnava in sprejem zapisnika 16. redne seje občinskega sveta z dne 9. 2. 2017

3.      Obravnava in sprejem dnevnega reda

4.      Odgovori na vprašanja in pobude postavljene na prejšnji seji ter nova vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta

5.      Sklep o seznanitvi z Akcijskim načrtom v sklopu izdelave Celostne prometne strategije Občine Gornja Radgona – obrazložitev Alenka ŠUMAK, predstavnica ZEU, družba za načrtovanje in inženiring d.o.o.

6.      Sklep o strokovnih mnenjih in podlagah glede izvedbe glavnega križišča v centru mesta Gornja Radgona – obrazložitev mag. Simon Detellbach, predstavnik Prometnotehniškega inštituta Fakultete za gradbeništvo in geodezijo

7.      Sklep o določitvi izvajalca obvezne GJS zbiranja komunalnih odpadkov in potrditvi Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne GJS zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov – obrazložitev Dragan KUJUNDŽIČ, podsekretar v občinski upravi in mag. Zlatko ERLIH, direktor javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o.

8.      Sklep o podaji mnenja na Elaborat 2017/2015 o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja oskrbe s pitno vodo – obrazložitev Davorin KURBOS, direktor Javnega podjetja Prlekija d.o.o.

9.      Sklep o določitvi subvencioniranja cene obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Gornja Radgona za leto 2017 – obrazložitev Stanislav ROJKO, župan

10.  Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2017 (druga obravnava) – obrazložitev Stanislav ROJKO, župan in Dominika FRAS, računovodja v občinski upravi

11.  Letno poročilo Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Gornja Radgona, Apače in Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2016 – obrazložitev Aleš POTOČNIK, inšpektor v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu

12.  Sklep o ceniku za ravnanje s stvarnim premoženjem v lasti Občine Gornja Radgona do vrednosti ocenjenega premoženja 10.000,00 EUR – obrazložitev Valerija FRANGEŽ, višja svetovalka v občinski upravi

13.  Letni program športa v občini Gornja Radgona za leto 2017 – obrazložitev Simona PELCL, uslužbenka v občinski upravi

14.  Lokalni program za kulturo občine Gornja Radgona 2016 – 2019 – obrazložitev Majda FERENC, višja svetovalka v občinski upravi

15.  Koledar prireditev v letu 2017 v občini Gornja Radgona – obrazložitev Majda FERENC, višja svetovalka v občinski upravi

16.  Informacija o opravljenih aktivnostih župana med dvema sejama

 

Gradivo je priloženo k vsem točkam dnevnega reda. 
 

                                                                                                               ŽUPAN
                                                                                          OBČINE GORNJA RADGONA
                                                                                                        Stanislav ROJKO, l.r.KOMPLETNO GRADIVO za 17. redno sejo OS - 23. 3. 2017 (PDF) - 10. 3. 2017

DODATNO GRADIVO za 17. redno sejo OS - 23. 3. 2017 (PDF) - 23. 3. 2017